สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต

S A N A M C H A I K H E T

 

ผ้าไหมทอมือ        เลื่องชื่อยางพารา        ล้ำค่าหลวงปู่คง

 
 
 

สถาบันเกษตรกร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

สาระน่ารู้

 
 

 

 

 

 

   
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 
     
             สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต   ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำตำบล  ครบทุกตำบล  คือ  4 ตำบล   4 ศูนย์ ฯ  ดังนี้  
     
     
 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระดาน  

                                              

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งพระยา     

                                                         

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคู้ยายหมี 

                                  

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลาดกระทิง  

 
     
     
 
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคู้ยายหมี
 
สถานที่ตั้ง : :  บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
                                        
ขอบเขตความรับผิดชอบ : :  16 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 109,000 ไร่ มีเกษตรกร 2,700 ครอบครัว
                                              
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ    : :   ประกอบด้วย               

          1. นายชิน                อินเจริญ          ประธานกรรมการ      

          2. นายสมชาย         กล้าหาญ          กรรมการ                   
          3. นางสาวบุญมี        แก้วคำ             กรรมการ                                 
          4. นายสุพจน์            โยงรัมย์            กรรมการ                    
          5. นายอดุลย์            สุพร                กรรมการ                                          
          6. นางสาวธิวา          นันทวิสิทธิ์         กรรมการ 
          7. นายสุบิน               ศิริสกุลชัย          กรรมการ
          8. นายสมใจ            ประเสริฐโสภณ     กรรมการ 
          9. นายสมหมาย         คณากูล            กรรมการ
         10. นายประคอง        เกษมาลา            กรรมการ 
         11. นายเฉลา            สุขสวัสดิ์            กรรมการ
         12. นางบานเย็น         ทองหล่อ            กรรมการ 
         13. นายบุญเพ็ง         พัจนา               กรรมการ
         14. นายวิรัช             ศรีเจริญ            กรรมการและเลขานุการ 
         15. นายกำจัด           แก้วมหาสุริวงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่    : :
         1.  มันสำปะหลัง     16,000  ไร่   
         2.  อ้อยโรงงาน     3,500  ไร่   
         3.  ไม้ผล   4,000  ไร่   
         4.  ยางพารา   2,500  ไร่  
         5.  ข้าว    45,000  ไร่   
 
จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 จุด ได้แก่   : :
 
         จุดที่ 1     การจัดทำไร่นาสวนผสม                 
                วิทยากร  : :  นายสมพาล  พลกล้า       
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านสระไม้แดง  หมู่ที่ 5 ตำบลคู้ยายหมี       
                กิจกรรม  : :  ปลูกไม้ผล  แปลงผัก  นาข้าว  เลี้ยงสุกร  เลี้ยงไก่พื้นเมือง  บ่อเลี้ยงปลา
                                เน้นการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ฯ
 
       จุดที่ 2     การปลูกพืชผัก               
                วิทยากร  : :  นายสมศักดิ์  แซ่แต้                 
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี       
                กิจกรรม  : :   ดำเนินการปลูกผัก ในรูปแบบกลุ่ม ร่วมกันปลูก และแก้ไขปัญหา
                                 ตลอดจนการจำหน่าย                              
 
          จุดที่ 3     การผลิตข้าว                   
                วิทยากร  : :  นายชิน  อินเจริญ      
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี    
                กิจกรรม  : :  จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวที่ทางราชการส่งเสริม ปฏิบัติดูแลตามหลักการ
                                วิชาการเกษตรแผนใหม่ 

 

 
     
 

 
     
     

 
   
     
     
     

สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ .0-38597014 โทรสาร 0-38597981

chs_sanamchaikhet@doae.go.th