ประวัติ.htm

สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต

S A N A M C H A I K H E T

 

ผ้าไหมทอมือ        เลื่องชื่อยางพารา        ล้ำค่าหลวงปู่คง

 
 
 

สถาบันเกษตรกร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

สาระน่ารู้

 
 
 

 

 

 

 

   
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 
     
             สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต   ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำตำบล  ครบทุกตำบล  คือ  4 ตำบล   4 ศูนย์ ฯ  ดังนี้  
     
     
 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระดาน  

                                              

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งพระยา     

                                                         

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคู้ยายหมี 

                                  

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลาดกระทิง  

 
     
 
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่ากระดาน
 

สถานที่ตั้ง : :  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต

                                        
ขอบเขตความรับผิดชอบ : :  23 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 273,868 ไร่ มีเกษตรกร 4,751 ครอบครัว
                                              
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ    : :   ประกอบด้วย               
 

          1. 

นายบุญรวม เกตุสุวรรณ     ประธานกรรมการ

          2

นายขุนชาญ เกตุสุนทร  กรรมการ    

          3

นายดำรง นาใจคง  กรรมการ   

          4

นายบุญรัตน์ ทบธรรม  กรรมการ   

          5

นางพจณี จิตรสำราญ  กรรมการ   

          6

นายวิทยา แว่นสอน  กรรมการ   

          7

นายอาคม ศรีรัตนะ  กรรมการ   

          8

นายประเจน ศรีน้อย  กรรมการ   

          9

นายสมเกียรติ วิวัฒนชัยเขต  กรรมการ   

          10

นายพรเทพ ผลาเหิม  กรรมการ   

          11

นายทองอินทร์ มุ่งคุณ  กรรมการ   

          12

นายประกอบ ศักดิ์ศรี  กรรมการ   

          13

นายสุนิตย์ สมประสงค์  กรรมการและเลขานุการ 

          14

นายหลง บัวป้อม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          15

น.ส.นงนุช คำช่วย นักวิชาการเกษตร อบต.ท่ากระดาน

       

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่    : :
         1. มันสำปะหลัง   88,961 ไร่   ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กก./ไร่ 

         2. อ้อยโรงงาน   3,635 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 8,000 กก./ไร่

         3. ถั่วเหลือง   4,280 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก./ไร่ 
         4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   7,590 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่
         5. ข้าว   40,660 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 450 กก./ไร่
         6. ยางพารา   21,152 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก.ไร่
         7. สับปะรด   4,770 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 7,000  กก.ไร่
         8. มะม่วง  3,040 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 500  กก.ไร่
         9. ยูคาลิปตัส  73,671 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 15,000 กก.ไร่
 
จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 6 จุด ได้แก่   : :
 
          จุดที่ 1     โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                   
                วิทยากร  : :  ดต. สุขุม  พลตื้อ     
                สถานที่ตั้ง  : :  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว     
                กิจกรรม  : :  การปลูกพืชผัก ไม้ผล  เลี้ยงไก่  เลี้ยงปลา  การแปรรูปและถนอมอาหาร
                 
       จุดที่ 2     การผลิตปุ๋ยและผักอินทรีย์                 
                วิทยากร  : :  นายอุ่นจิตร  บุญสิทธ์                   
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านนางาม หมู่ที่ 19 ตำบลท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
                กิจกรรม  : :  ปุ๋ยอินทรีอัดเม็ด  การปลูกผักอินทรีย์  น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ
 
          จุดที่ 3     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่ อำเภอสนามชัยเขต                  
                วิทยากร  : :  นายบุญชิน  ทศนักข์
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านชำอีเอื้อย  หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
                กิจกรรม  : :  การปลูกไผ่ตง  จุดรวบรวมผลผลิต  การแปรูปไผ่หน่อไม้ปีบ การออมเงิน
                 
       จุดที่ 4     การแปรรูปและถนอมอาหาร               
                วิทยากร  : :  สมาชิกกลุ่มแม่บ้านนายาวสามัคคี                
                สถานที่ตั้ง  : : อาหารแปรรูปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ 15 ต.ท่ากระดาน
                กิจกรรม  : :  การทำเต้าเจี้ยว  ซีอิ้วดำ  ซีอิ้วขาว  แชมพูสระผม  ครีมนวดสมุนไพร  ฯลฯ
 
          จุดที่ 5     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                   
                วิทยากร  : :  นายเลี่ยม  บุตรจันทา
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านนาอิสาน  หมู่ 16  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
                กิจกรรม  : :   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามเกษตรทฤษฎีใหม่  การปลูกพืช  ประมง  การทำบัญชีฟาร์ม  น้ำยาล้างจาน  แชมพู  สมุนไพร  ฯลฯ       
                 
       จุดที่ 6    หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม            
                วิทยากร  : :  นายองอาจ  อาสนไพบูลย์              
                สถานที่ตั้ง  : :  บ้านชำป่างาม  หมู่ 8  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา   
                กิจกรรม  : :  การปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดี  การปลูกถั่วเหลือง
 
 
     
   
     
     
     

 

 
 

     
     
     

สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ .0-38597014 โทรสาร 0-38597981

chs_sanamchaikhet@doae.go.th